Τομείς Εξειδίκευσης

Η «Σ.Δ. ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς του δικαίου προκείμενου να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένη νομική κάλυψη. Στα πλαίσια όμως της όλο ένα και μεγαλύτερης ανάγκης εξειδίκευσης των υπηρεσιών δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου, όπου έχουμε αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου ιδιαίτερη εμπειρία και ειδικές γνώσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

 • Σύσταση, Οργάνωση και Νομική Λειτουργία ελληνικών εμπορικών και προσωπικών εταιρειών καθώς και εξωχώριων εταιρειών (off-shore). Καθοδήγηση και ενημέρωση εξελίξεων στους εμπορικούς τομείς δράσης της εταιρείας με σκοπό τα οικονομικά οφέλη αυτής (όπως κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων).
 • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις που αφορούν σχέσεις μεταξύ μετόχων ή εταίρων, τη δομή της εταιρείας, τη λειτουργία των οργάνων της, την εκπροσώπηση της έναντι τρίτων.
 • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων που αφορούν διάφορες πτυχές του Εμπορικού Δικαίου, όπως πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, αγορά και πώληση αγαθών εντός και εκτός των συνόρων, συμβάσεις δανείου, πρακτορείας, μεσιτείας αντιπροσωπείας, know how,franchising, factoringκαι leasing.
 • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις Αθέμιτου Ανταγωνισμού, υποθέσεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ιδιαίτερα εμπορικών σημάτων, domain names. Κατάθεση και κατοχύρωση σημάτων, ευρεσιτεχνιών και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων ελληνικών, κοινοτικών και διεθνών Επιτροπών Σημάτων.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν μέσω του Διαδικτυου (E-Commerce).
 • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις αξιόγραφων (επιταγές / συναλλαγματικές). Έκδοση διαταγών πληρωμών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

 • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης (κατοικίας και επαγγελματικές). Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις μισθωτικών διαφορών (απόδοση μισθίου / αγωγές για μισθώματα).
 • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης ακινήτων σε συνεργασία με πεπειραμένους επαγγελματίες άλλων κλάδων (συμβολαιογράφους, κτηματομεσίτες, φοροτεχνικούς).
 • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση εργολαβικών συμβάσεων και συμβάσεων real estate.
 • Εκπροσώπηση και παροχή νομικών υπηρεσιών ενώπιον όλων των αρμόδιων υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ/ Υποθηκοφυλακεία/ Κτηματολόγιο/ Δήμοι). Έλεγχοι τίτλων κυριότητος ακινήτων.
 • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις εμπράγματου  (αγωγές νομής / διεκδικητικές αγωγές) και ενοχικού δικαίου (αγωγές γα αδικοπραξίες).
 • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις κληρονομικού δικαίου. Σχεδιασμός και κατάρτιση διαθηκών, καταπιστευμάτων. Εκτέλεση διαθηκών. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη δυνατή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.
 • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (συναινετικά διαζύγια και κατ’ αντιδικία, διατροφές και επιμέλεια τέκνων, δικαστική συμπαράσταση).
 • Νομικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για θέματα Δικαίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις προσβολής προσωπικότητας δια του τύπου.
 • Νομικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για θέματα Δικαίου Καταναλωτή.
 • Εκπροσώπηση σε διαιτητικές διαδικασίες.
 • Διαμεσολάβηση. Υπηρεσίες εξώδικων συμβιβασμών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

 • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων δημοσίων έργων και προμηθειών. Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις Δημοσίων Έργων και Δημοσίων Προμηθειών. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.
 • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση εργοληπτικών συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης με το Δημόσιο και Οργανισμούς του Δημοσίου.
 • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση σε φορολογικές υποθέσεις. Εκπροσώπηση ενώπιον φορολογικών αρχών.
 • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσειςπολεοδομικές / δασικές. Εκπροσώπηση ενώπιον πολεοδομικών και δασικών αρχών

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και διαμόρφωση νομικών σχέσεων μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων (ώρες εργασίες, υπερωρίες, ασφάλεια και όροι υγιεινής στον εργασιακό χώρο).
 • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, μερικής απασχόλησης.
 • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις εργατικών διαφορών

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

 • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις τροχαίων ή εργατικών ατυχημάτων.
 • Νομική και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις πταισμάτων, πλημμελημάτων και κακουργημάτων.
 • Νομική και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις σε σχέση με εγκλήματα κατά της τιμής και της υπόληψης (συκοφαντική δυσφήμιση κτλ), καθώς και εγκλήματα σχετικά με την παραβίαση των νόμων περί απορρήτου της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/97). 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

 • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας πλοίων κοινών διατάξεων (δεξαμενόπλοια, εμπορικά κ.α) καθώς και σκαφών αναψυχής. Νομικές Υπηρεσίες για υποθέσεις νηολόγησης πλοίων.
 • Νομικές Υπηρεσίες σε σχέση με τη δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών λιμένων (μαρίνες), εκπροσώπηση και συμμετοχή σε δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την τουριστική αξιοποίηση αυτών.
 • Σύσταση, οργάνωση και διαχείριση ναυτικών εταιρειών (Ν.959/1977, ΝΕΠΑ).